Làm gì khi tiếp xúc nguy cơ?
10 câu hỏi
Câu 1 /10
Câu 1: Theo bạn, khoảng cách an toàn khi ở cạnh người ho, sốt nghi nhiễm Covid-19 là bao nhiêu?