Bạn Trendy đến mức nào?
15 câu hỏi
Câu 4: "Gió đưa cành trúc... Pick nhầm đại diện xu cà na luôn" Tên thương hiệu thời trang nào được gọi tên trong dấu...?