Z . Capital
Z.Lab

Tài trợ chi phí, hỗ trợ truyền thông và các chương trình khuyến khích dự án hoạt động lâu dài

Tài trợ chi phí
Hỗ trợ truyền thông
Các chương trình khuyến khích
dự án hoạt động lâu dài
Gói hỗ trợ truyền thông
Cơ hội giúp dự án của bạn tiếp cận hơn 3 triệu Gen Z qua mạng lưới truyền thông của các tổ chức,
cộng đồng có ảnh hưởng và hệ thống trang báo/tin tức lớn.
Hệ thống Báo chí/ Trang tin đồng hành cùng dự án
Mạng lưới đối tác chiến lược